Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa

long-thuong-xot-Chua

Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót được Chúa Giêsu truyền cho Thánh Faustina Kowalska để dọn mừng Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa vào Chúa Nhật II Phục Sinh.

Trong dịp này, chúng ta làm Tuần Cửu Nhật, xưng tội, rước lễ và làm việc bác ái sẽ được tha hết mọi tội lỗi.

Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa bắt đầu vào Thứ Sáu Tuần Thánh cho đến Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa (Chúa Nhật II Phục Sinh)đọc trong 9 ngày liên tiếp.

  • Thứ Sáu Tuần Thánh: một ngày lễ diễn ra vào thứ sáu trước Lễ Phục Sinh
  • Chúa Nhật II Phục Sinh: ngày Chúa nhật đầu tiên sau ngày Chúa nhật Lễ Phục Sinh.

Lễ Chúa Phục Sinh

Lễ Phục Sinh là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm, để tưởng niệm sự kiện chết và phục sinh của Chúa Giêsu từ cõi chết sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá.

Cách Lần chuỗi Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa

Lần chuỗi vào 3 giờ sáng hay 3 giờ chiều, giờ tuôn đổ Lòng Thương Xót Chúa, nhưng có thể đọc vào bất cứ lúc nào.

Ngày thứ 1: Thứ Sáu Tuần Thánh
Ngày thứ 2: Thứ Bảy Tuần Thánh
Ngày thứ 3: Chúa Nhật Phục Sinh
Ngày thứ 4: Thứ Hai sau Phục Sinh
Ngày thứ 5: Thứ Ba sau Phục Sinh
Ngày thứ 6: Thứ Tư sau Phục Sinh
Ngày thứ 7: Thứ Năm sau Phục Sinh
Ngày thứ 8: Thứ Sáu sau Phục Sinh
Ngày thứ 9: Thứ Bảy sau Phục Sinh
Chúa Nhật II Phục Sinh: Lễ Lòng Thương Xót Chúa

I. Trước Tiên, Ta Đọc Chuỗi Kinh Thương Xót

Lần Chuỗi Thương Xót vào lúc 3 giờ

Ta dùng xâu chuỗi Mân Côi để đọc. Xâu chuổi Mân Côi bắt đầu bằng 1 hạt lớn → 3 hạt nhỏ → 1 hạt lớn → 10 hạt nhỏ → 1 hạt lớn → 10 hạt nhỏ → 1 hạt lớn v.v…

I. (Bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá

Nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.

Đọc lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa vừa trút hơi thở cuối cùng, nhưng nguồn sống đã tuôn trào đến các linh hồn, và cả một đại dương Lòng Chúa Thương Xót được mở ra cho toàn thế giới. Ôi, Nguồi Mạch Sự Sống là Lòng Thương Xót khôn dò, xin hãy bao trùm toàn thế giới và trút hết toàn thân Ngài trên chúng con.

Đọc 3 lần:

Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu để nên nguồn mạch Lòng Thương Xót cho chúng con, con tin cậy vào Chúa.

II. 3 Hạt Nhỏ, đọc

– 1 Kinh Lạy Cha
– 1 Kinh Kính Mừng
– 1 Kinh Tin Kính

III. Hạt Lớn, thay vì Kinh Lạy Cha trong chuỗi Mân Côi, đọc

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và tội lỗi toàn thế giới.

IV. 10 Hạt Nhỏ, thay vì 10 Kinh Kính Mừng, đọc 10 lần

Vì cuộc tử nạn đau buồn của Chúa Giêsu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới.

V. Lặp lại “hạt lớn” và “10 hạt nhỏ” đến hết chuỗi Mân Côi

Sau đó, để kết thúc chuỗi hạt, đọc 3 lần:

Lạy Cha Chí Thánh, Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.

VI. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến

Lần Chuỗi Thương Xót vào bất cứ giờ nào khác

Ta dùng xâu chuỗi Mân Côi để đọc. Xâu chuổi Mân Côi bắt đầu bằng 1 hạt lớn → 3 hạt nhỏ → 1 hạt lớn → 10 hạt nhỏ → 1 hạt lớn → 10 hạt nhỏ → 1 hạt lớn v.v…

I. (Bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá

II. 3 Hạt Nhỏ, đọc

– 1 Kinh Lạy Cha
– 1 Kinh Kính Mừng
– 1 Kinh Tin Kính

III. Hạt Lớn, thay vì Kinh Lạy Cha trong chuỗi Mân Côi, đọc

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và tội lỗi toàn thế giới.

IV. 10 Hạt Nhỏ, thay vì 10 Kinh Kính Mừng, đọc 10 lần

Vì cuộc tử nạn đau buồn của Chúa Giêsu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới.

V. Lặp lại “hạt lớn” và “10 hạt nhỏ” đến hết chuỗi Mân Côi

Sau đó, để kết thúc chuỗi hạt, đọc 3 lần:

Lạy Cha Chí Thánh, Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.

VI. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến

II. Sau Đó, Đọc Lời Nguyện Ý Chỉ Tương Ứng Cho Từng Ngày:

Ngày thứ 1: Thứ Sáu Tuần Thánh

Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha toàn thể nhân loại, đặc biệt là những người tội lỗi, và nhận chìm họ vào đại dương Thương Xót của Cha. Làm như thế, con sẽ an ủi lòng Cha đang bị đâm thấu vì thương tiếc các linh hồn hư mất.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, bản tính Chúa đầy từ bi và luôn tha thứ. Xin đừng nhìn đến tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến niềm tín thác chúng con đặt vào lòng nhân lành vô biên của Chúa. Xin cho chúng con được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa và đừng bao giờ để chúng con lìa xa Chúa. Chúng con nài xin Chúa ơn này, vì Tình Yêu hợp nhất Chúa với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến toàn thể nhân loại, cách riêng những người tội lỗi khốn cùng đang nương mình trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Vì cuộc Tử Nạn đau thương của Người, xin tỏ lòng thương xót chúng con, để chúng con ngợi khen quyền năng vô biên của Lòng Thương Xót Cha đến muôn đời. Amen.

Ngày thứ 2: Thứ Bảy Tuần Thánh

Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha linh hồn các linh mục và tu sĩ, và nhận chìm họ vào Lòng Thương Xót vô biên của Cha. Chính họ là những người đem đến cho Cha sức mạnh để gánh chịu cuộc khổ nạn đầy cay đắng. Họ là máng thông chuyển Lòng Thương Xót của Cha cho nhân loại.Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, là nguồn mọi điều thiện hảo, xin gia tăng ơn thánh cho những người đã dâng mình phụng sự Chúa, để họ thực thi xứng đáng các việc thương xót, hầu mọi người nhìn thấy mà tôn vinh Cha Thương Xót trên trời.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến đoàn con được chọn vào làm vườn nho Cha, là linh hồn các linh mục và tu sĩ, cùng ban phúc lành thêm sức cho họ. Vì tình yêu của Trái Tim con Cha là nơi họ nương náu, xin phú ban quyền năng và ánh sáng Cha, để họ hướng dẫn mọi người trên đường cứu rỗi, và cùng ngợi khen Lòng Thương Xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen.

Ngày thứ 3: Chúa Nhật Phục Sinh

Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha tất cả các linh hồn đạo đức và trung tín, và nhận chìm họ vào đại dương Thương Xót của Cha. Những linh hồn này từng an ủi Cha trên đường Thánh Giá. Họ là giọt nước an ủi Cha trong bể khổ sầu.Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, từ kho tàng Thương Xót Chúa, Chúa ban ân sủng dồi dào cho mỗi người và tất cả chúng con. Xin cho chúng con được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa xa Chúa. Chúng con nài xin ơn này, vì tình cháy dành cho Cha trên trời.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn trung tín, như nhìn đến gia nghiệp yêu kỳ diệu khôn lường của Trái Tim Chúa luôn nồng cháy của Con Cha. Vì cuộc Tử Nạn đau thương của Người, xin Cha chúc lành và che trở họ luôn mãi. Nhờ đó, họ sẽ không bao giờ xa sút trong tình yêu và không để mất kho tàng đức tin thánh thiện, nhưng hiệp cùng đạo binh các Thiên Thần và Chư Thánh mà tôn vinh Lòng Thương Xót vô biên của Cha đến muốn đời. Amen.

Ngày thứ 4: Thứ Hai sau Phục Sinh

Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha những người không tin vào Thiên Chúa và những người chưa nhận biết Cha. Cha đã nghĩ đến họ trong cuộc Khổ Nạn của Cha, và lòng nhiệt thành của họ trong tương lai sẽ an ủi lòng Cha. Con hãy nhận chìm họ vào đại dương Thương Xót của Cha.Lạy Chúa Giêsu vô cùng từ bi, Chúa là ánh sáng cho toàn thế giới, xin cho linh hồn những người không tin Chúa hoặc chưa biết Chúa được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa.

Xin soi chiếu họ bằng muốn tia sáng ân sủng, để họ được cùng chúng con tán dương Lòng Thương Xót kỳ diệu Chúa, và đừng bao giờ để họ lìa xa nơi nương náu là Trái Tim vô cùng từ bi Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến linh hồn những người không tin vào Con Cha và những người chưa nhận biết Cha, những vẫn được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Xin thu hút họ đến ánh sáng Phúc Âm, để họ biết rằng được yêu mến Cha là hạnh phúc dường bao. Xin cho họ cùng được tán dương Lòng Thương Xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen.

Ngày thứ 5: Thứ Ba sau Phục Sinh

Hôm nay, con hãy mang đến cho Cha linh hồn những người đã ly khai Giáo Hội của Cha và nhận chìm họ vào đại dương Thương Xót của Cha. Khi Cha chịu khổ nạn đắng cay, họ là những người đã xé nát Thân Mình và Trái Tim Cha, là chính Giáo Hội Cha. Các vết thương của Cha sẽ được lành khi họ quoay về hợp nhất cùng Hội Thánh, và như vậy họ sẽ làm nhẹ bớt cuộc Khổ Nạn của Cha.Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, Chúa chính là nguồn Nhân Hậu và không từ khước những ai tìm kiếm ánh sáng Chúa. Xin cho linh hồn những người đã ly khai Giáo Hội được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Nguyện xin ánh sáng Chúa sớm thu họ về hợp nhất cùng Hội Thánh Chúa, và đừng bao giờ để họ lìa xa nơi nương náu là Trái Tim vô cùng từ bi Chúa, nhưng cho họ được tôn vinh lòng bao dung Thương Xót Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến linh hồn những người đã ly khai Giáo Hội của Con Cha, nhất là những ai đã phung phí ơn lành và lạm dụng ân sủng Cha ban, khi họ cứ mãi cố chấp trong lầm lạc. Xin Cha đừng nhìn đến các lỗi lầm của họ, một nhìn đến tình yêu của Con Cha và cuộc Tử Nạn cay đắng mà Người phải chịu vì họ, bởi Trái Tim vô cùng từ bi Người cũng bao bọc lấy họ. Xin Cha sớm đưa họ về đường hợp nhất để cùng chúng con tôn vinh Lòng Thương Xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen.

Ngày thứ 6: Thứ Tư sau Phục Sinh

Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha những linh hồn hiền lành và khiêm nhường cùng các linh hồn trẻ thơ, và nhận chìm họ vào Lòng Thương Xót Cha. Những linh hồn này giống Trái Tim Cha nhất. Họ là làm Cha mạnh sức trong cơn hấp hối cay đắng. Cha coi họ như thiên thần trên cõi thế và sẽ được chầu quanh bàn thờ Cha. Cha sẽ đổ trên họ những dòng tháp ân sủng. Chỉ những linh hồn khiêm nhường mới nhận lãnh được ân sủng của Cha mà thôi. Cha ưu đãi những linh hồn khiêm nhường bằng lòng Cha tín nhiệm họ.Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, Chúa đã phán: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Xin cho những linh hồn hiền lành và khiêm nhường cùng bao linh hồn trẻ thơ được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Những linh hồn này làm cả thiên đàng ngây ngất, cùng được Cha trên trời rất đỗi yêu dấu. Họ là bó hoa tỏa hương thơm ngát trước ngai Thiên Chúa; chính Thiên Chúa say mê hương hoa lòng họ. Những linh hồn này hằng được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Ôi Chúa Giêsu! Họ sẽ hát lên bài ca Tình Yêu và Thương Xót không ngừng. Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn hiền lành và khiêm nhường cùng bao linh hồn trẻ thơ đang nép mình trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Những linh hồn này giống Con Cha hơn cả. Hương thơm của họ từ trần gian bay lên tận ngai tòa Cha. Lạy Cha Thương Xót và nhân ái, con nài xin Cha cậy vì tình yêu Cha dành cho những linh hồn ấy và niềm vui họ đem đến cho Cha mà xin Cha chúc lành cho toàn thế giới, để mọi linh hồn đều cất tiếng ca ngợi Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời. Amen.

Ngày thứ 7: Thứ Năm sau Phục Sinh

Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha linh hồn những người đặc biệt sùng kính và tôn vinh Lòng Thương Xót Cha và nhận chìm họ vào Lòng Thương Xót ấy. Các linh hồn này đau khổ nhất vì cuộc Thương Khó Cha và họ đã vào sâu nhất trong thần trí Cha. Họ là hình ảnh sống động của Trái Tim từ bi Cha. Những linh hồn này sẽ sáng láng đặc biệt ở đời sau. Không ai trong họ sẽ phải sa hỏa ngục. Cha sẽ bảo vệ họ từng người cách riêng trong giờ lâm tử.Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, Trái Tim Chúa chính là Tình Yêu, xin cho linh hồn những người đang sùng kính và tán dương Lòng Thương Xót cao cả Chúa được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Những linh hồn này sẽ nên mạnh mẽ nhờ quyền năng của chính Thiên Chúa. Giữa muôn tai ương và nghịch cảnh, họ sẽ vững niềm tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa và luôn kết hiệp với Chúa mà vác lên vai toàn thể nhân loại. Họ sẽ không bị xét xử nghiêm khắc, nhưng được Lòng Thương Xót Chúa ôm ấp lúc lìa trần.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến linh hồn những người đang sùng kính và tôn vinh phẩm tính vĩ đại nhất của Cha là: Lòng Thương Xót vô biên, và hằng được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Những linh hồn này là Tin Mừng sống động: vì tay họ đầy việc làm thương xót và thần trí họ luôn chan chứa niềm vui mà dâng lên Cha bài ca Thương Xót. Ôi Đấng Tối Cao! Con nài xin Cha, lạy Thiên Chúa, xin tỏ Lòng Thương Xót Cha theo như họ hy vọng và tín thác vào Cha. Xin thực hiện nơi họ lời Chúa Giêsu đã hứa: Người sẽ bảo vệ những ai sùng kính Lòng Thương Xót vô biên của Người, như bảo vệ chính vinh quang Người, khi còn sống và nhất là trong giờ lâm tử. Amen.

Ngày thứ 8: Thứ Sáu sau Phục Sinh

Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha những linh hồn đang bị giam cầm trong luyện ngục, và nhận chìm họ vào vực thẳm Thương Xót Cha. Hãy đê những giòng Máu Cha làm dịu bớt những ngọn lửa thiêu nóng họ. Cha rất thương các linh hồn này. Họ đang đền trả công lý của Cha. Chính con có khả năng cứu giúp họ. Con hãy rút hết ân xá từ kho tàng Thương Xót trong Hội Thánh mà dâng cho Cha thay cho họ. Ôi, nếu con thấu hiểu những cực hình mà họ đang chịu, chắc con sẽ tiếp tục làm các việc phúc đức mà dâng thay cho họ để đền trả lẽ công bằng của Cha.Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, chính Chúa đã nói rằng Chúa muốn lòng thương xót; nay con xin đem các linh hồn nơi luyện hình vào nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Chúa rất thương mến họ, nhưng họ phải đền trả công lý của Chúa. Nguyện xin dòng Máu và Nước phun ra từ Trái Tim Chúa dập tắt bao ngọn lửa luyện hình, để ở đó họ cũng ca ngợi quyền năng của Lòng Thương Xót Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn đang đau đớn trong lửa luyện hình, vì họ cũng được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Con nài xin Cha, vì cuộc Tử Nạn đau thương của Chúa Giêsu Con Cha và vì những đắng cay tràn đầy Linh Hồn Cực Thánh Người, xin Cha tỏ Lòng Thương Xót đến các linh hồn đang chịu thẩm xét theo lẽ công bình của Cha. Xin chỉ nhìn họ qua những Thương Tích của Chúa Giêsu, Con Cha rất yêu dấu bởi chúng con tin chắc rằng Lòng Nhân Hậu và Từ Bi của Cha là vô biên khôn lường. Amen.

Ngày thứ 9: Thứ Bảy sau Phục Sinh

Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha những linh hồn khô khan nguội lạnh và nhận chìm họ vào vực thẳm Thương Xót của Cha. Những linh hồn này gây thương tích đau đớn nhất cho Trái Tim Cha. Linh hồn Cha phải chịu đau buồn khủng khiếp trong Vườn Cây Dầu vì những linh hồn khô khan này, đến nỗi phải kêu lên: “Lạy Cha, xin cất chén này khỏi con, nhưng nếu đó là Ý Cha”. Nguồn hy vọng cuối cùng cho phần rỗi họ là chạy đến Lòng Thương Xót Cha.Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, Chúa chính là Lòng Thương Xót con xin đem các linh hồn khô khan nguội lạnh đến nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Xin lấy lửa Tình Yêu tinh tuyền của Chúa mà làm cho những linh hồn khô lạnh như thay ma khiến Chúa hãi hùng kinh khiếp, được trở nên sốt sắng nồng nàn. Ôi Chúa Giêsu vô cùng từ bi, xin thi thố quyền năng của Lòng Thương Xót Chúa và thu hút họ vào lò lửa nóng ấm Tình Yêu Chúa; cùng ban cho họ món quà tình yêu thánh, vì không có gì ở ngoài quyền phép Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn khô khan nguội lạnh, bởi họ cũng được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Ôi Cha Thương Xót! Con nài xin Cha vì cuộc tử nạn đắng cay của Con Cha và vì ba giờ Người hấp hối trên Thánh Giá, xin cho họ cùng được tôn vinh Lòng Thương Xót vô biên của Cha. Amen.

Các Kinh

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử, Amen.

Kinh Tin Kính

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công; tôi tin phép tha tội; tôi tin xác loài người ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm nút share để bạn bè cùng đọc
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments