Kinh Hồng Ân

cac-mua-giao-hoi

Tôi lạy ơn Đức Chúa Giêsu ra đời chuộc tội cho thiên hạ, cùng chịu phép cắt bì, cùng chịu quân Giudêu cãi những lẽ trái, cùng chịu Giuđa bán, cùng chịu trói như con chiên đi giết, cùng chịu phó mình cho Annát, Caipha, Philatô cùng Hêrôđê nữa, cùng chịu kẻ dữ cáo nài, cùng chịu đòn đánh, cùng chịu xấu hổ, cùng chịu đội mũ gai, cùng chịu giổ, chịu vả, cùng chịu đóng đanh giang tay ra trên cây Thánh Giá ở giữa hai người kẻ trộm, cùng chịu uống giấm chua mật đắng, cùng chịu đâm cạnh nương long.

Tôi xin cùng Đức Chúa Giêsu vì bấy nhiêu sự này, cùng vì rất Thánh Giá là giường Chúa nằm chịu chết vì tôi, xin Chúa chữa tôi cho khỏi sự khốn nạn trong nơi hỏa ngục, xin Chúa thương tôi như đã thương người kẻ trộm phải đóng đanh bên hữu Chúa. Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần, đời đời kiếp kiếp. Amen.

Tiếng Latin:

Deus, qui pro redemptióne mundi voluísti násci, circumcídi, a Judæis reprobári, a Juda traditóre ósculo tradi, vínculis alligári, sicut agnus ínnocens ad víctimam duci, atque conspéctibus Annæ, Cáiphæ, Piláti, et Heródis indecénter offérri, a falsis téstibus accusári, flagéllis et oppróbriis vexári, sputis cónspui, spinis coronári, cólaphis cædi, arúndine pércuti, fácie velári, véstribus éxui, cruci clavis affígi, in cruce levári, inter latrones deputári, felle et aceto potári, et lácea vulnerári: tu, Dómine, per has sanctíssimas pœnas tuas, quas ego indígnus récolo, et per sanctam crucem et mortem tuam, libera me a pœnis inférni, et perducere dignéris, quo perduxísti latronem tecum crucifixum. Qui cum Patre et Spíritu Sancto vivis et regnas in sæcula sæculorum. Amen.

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm nút share để bạn bè cùng đọc
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments