10 Ðiều Răn

10-dieu-ran

Kinh Mười Điều Răn:

Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn:

Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự
Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ
Thứ ba: Giữ ngày Chúa Nhật
Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ
Thứ năm: Chớ giết người
Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục
Thứ bảy: Chớ lấy của người
Thứ tám: Chớ làm chứng dối
Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người
Thứ mười: Chớ tham của người

Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.

English version of Mười Điều Răn

Ten Commandments

1 I am the Lord, your God. You shall not have other gods besides me.
2 You shall not take the name of the Lord, your God in vain.
3 Remember to keep holy the Sabbath day.
4 Honor your father and mother.
5 You shall not kill.
6 You shall not commit adultery.
7 You shall not steal.
8 You shall not bear false witness against your neighbor.
9 You shall not covet your neighbor’s wife.
10 You shall not covet your neighbor’s goods.

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm nút share để bạn bè cùng đọc
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments