Mười Điều Răn

I. Ý NGHĨA Mười điều răn là bản hiến pháp mà Thiên Chúa đã ban cho dân Ítraen, quy định các tương quan với...

Tội

I. TỘI LÀ GÌ? Tội là hành vi khước từ lề luật của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài, khi chủ tâm vi...

Con Người

1. Phẩm giá con người Con người mang nơi mình hình ảnh của Thiên Chúa vì họ đã được Thiên Chúa tạo dựng theo...

Các Sách Cựu Ước

I. NGUỒN GỐC XUẤT XỨ Phần Thánh Kinh Cựu Ước gồm 46 cuốn, được soạn thảo và hoàn chỉnh bởi nhiều tác giả trong...